Special: Rapport Coronel, wordt het gevolgd?

Geschreven door Jeroen Geuijen – Uitgave: 23 november 2010 13:04 – Bron: Ajaxinside.nl

Johan Cruijff had in zijn laatste columns veel kritiek had op het bestuur, Raad van Commissarissen en directie, omdat zij er een janboel van maken en het rapport Coronel totaal niet zouden naleven. Rik van den Boog daarentegen zei in een interview in het magazine van NuSport (van week 46) dat juist 34 van de 38 aanbevelingen uit het beruchte rapport juist wel zijn doorgevoerd. Aangezien ik benieuwd was wie er nu eigenlijk gelijk heeft, heb ik het rapport Coronel er maar eens bij gepakt en ben ik gaan analyseren of de aanbevelingen zijn nagekomen of niet.

Allereerst een korte uitleg over het Rapport Coronel. Aangezien de jaren na Louis van Gaal en de beursgang in 1997 niet zo succesvol waren als verwacht kreeg een 8-persoons commissie onder leiding van Uri Coronel de opdracht om Ajax te analyseren over de periode 1997-2007. Uit deze analyse vloeiden 38 aanbevelingen over bestuurlijke en voetbaltechnische zaken.

Het huidige bestuur van de vereniging AFC Ajax bestaat uit drie man: Uri Coronel als voorzitter en de twee bestuursleden Joop Krant en Cor van Eijden. De directie van het bedrijf AFC Ajax NV bestaat uit drie man: Rik van den Boog als algemeen directeur, Henri van der Aat als commercieel directeur en Jeroen Slop als financieel directeur. De Raad van Commissarissen bestaat uit het bestuur, aangevuld met commissarissen Frank Eijken en Jan Haars.

Na het uitkomen van het rapport in februari 2008, is Uri Coronel voorzitter geworden van de vereniging AFC Ajax en Raad van Commissarissen per april 2008 en is in juli van dat jaar Marco van Basten begonnen als hoofdtrainer. Rik van den Boog is in november 2008 aangesteld als de nieuwe Algemeen Directeur, waarbij hij interim directeur Henri van der Aat opvolgde die Commercieel Directeur werd. Martin Jol werd in juli 2009 de nieuwe hoofdtrainer van Ajax na het opstappen van van Basten.

En dan nu de analyse. Schuin gedrukt staan de 38 aanbevelingen, daar tussendoor staat mijn analyse en mening over in hoeverre deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Als laatste zal ik mijn conclusie trekken en vertellen hoe ik de toekomst het liefste zie.

Raad van Commissarissen en directie
1. De bestuursstructuur van Ajax dient op de kortst mogelijke termijn duidelijk te zijn en helder te functioneren met korte lijnen waarin het spelen van topvoetbal centraal en voorop staat.
De bestuursstructuur was inderdaad op kort termijn duidelijk en functionerend. Aangezien alle posities binnen een jaar bezet waren. De vraag is alleen over het spelen van topvoetbal centraal staat aangezien er niet één van de leidinggevende een voetbalachtergrond heeft.

2. Het zwaartepunt van de besluitvorming moet komen te liggen bij de directie en de RvC dient op afstand toezicht te houden. De leden van de RvC blijven op de achtergrond. Een passende honorering voor de leden van de RvC is op zijn plaats.
De besluitvorming is volledig in handen van de directie en de RvC heeft op dit moment alleen toezichthoudende en controlerende functie.

3. Technisch Directeur en Financieel Directeur moeten rapporteren aan de Algemeen Directeur, niet rechtstreeks aan (leden van) de RvC.
Ondanks dat ik de communicatielijnen binnen Ajax niet kan beoordelen zal dit hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren.

4. Er dient een keuze gemaakt te worden voor de rol van de Technisch Directeur, ook in zijn relatie tot de hoofdtrainer (zie het hoofdstuk topvoetbal), en in het verlengde daarvan voor de bezetting van de directie.
Zie aanbeveling 27.

5. De Technisch Directeur is primair verantwoordelijk voor het technisch en sportief beleid bij Ajax voor de lange termijn, inclusief de jeugdopleiding. Afhankelijk van het in de toekomst te kiezen model (zie het hoofdstuk topvoetbal) is dit de belangrijkste technische functie binnen de club.
Aangezien er gekozen is voor het model zonder Technisch Directeur, is de hoofdtrainer en Algemeen Directeur verantwoordelijk voor de technische en sportieve lange termijn visie. Het is alleen vreemd dat (met name) voetbaltechnische beslissingen worden genomen op basis van de mening van een trainer die vaak niet langer dan 2 a 3 jaar bij de club blijft. De trainer zal ten alle tijden alles zo goed mogelijk voor elkaar willen hebben op korte termijn, terwijl er ook een lange termijn visie gevolgd zal moeten worden, dit laat de directie na als men teveel luistert naar de trainer.

6. De directie ontwikkelt een vast toetsingskader voor het aantrekken of verkopen van spelers voor het eerste elftal, waarin de competenties en verantwoordelijkheden van hoofdtrainer en Technisch Directeur worden vastgesteld en de scouting een verankerde plaats krijgt. Voor transfers boven een door de RvC te bepalen bedrag dient de directie goedkeuring te hebben van de RvC, die beslist op basis van een compleet dossier (technisch advies, financieel advies, scoutingrapport).
Deze aanbeveling is absoluut niet nageleefd. Het aantrekken van spelers is de afgelopen 3 jaar overduidelijk niet volgens een vast patroon gegaan en de scouting heeft zelden een belangrijke rol gespeeld. Onder van Basten werden Cvitanich, Oleguer en Bodul via de scouting binnengehaald en onder Jol alleen Lodeiro en Eriksen. De overige aankopen (Sulejmani, Aissati, Sno, Enoh, Vonk, Wielaert, Verhoeven, Atouba, Pantelic, Ooijer, Tainio, Mido en Graafland) zijn overduidelijk op gevoel gedaan door de trainer en directie zonder dat daarbij een weloverwogen technisch, financieel en scouting advies aan vooraf ging. Met name dat er vaak (oude) dure krachten zijn vastgelegd, zorgde voor een enorme stijging in het salarishuis en een beperkte doorstroming van de eigen jeugd, waardoor je kunt concluderen dat alle aankopen samen technisch en financieel niet doordacht waren.

7. De Algemeen Directeur dient thuis te zijn in de voetbalwereld en is het boegbeeld van de club naar buiten. Hij is een people manager voor het personeel en een warme persoonlijkheid waar ook supporters en commerciële relaties zich bij op hun gemak voelen. De voorzitter van de RvC heeft een formele rol als voorzitter van het toezichthoudend orgaan.
Bij de aanstelling van van den Boog is er duidelijk niet iemand uit de voetbalwereld als Algemeen Directeur aangesteld. Inmiddels begint Van den Boog thuis te raken in de voetbalwereld, en is hij een redelijke people manager voor het personeel en relaties, maar zijn niet alle supporters tevreden met hem.

8. Uitsluitend de directie behartigt de belangen van Ajax op nationaal en internationaal niveau (KNVB, ECV, UEFA , etc.).
Deze aanbeveling wordt nagekomen.

9. Er moet een duidelijke verantwoordelijkheid zijn voor het contact met de supporters en het beleid op dit terrein moet een speerpunt zijn. Aan supporters moet klare wijn worden geschonken. Nee is nee en toezeggingen moeten gestand worden gedaan.
Met de Supporters Raad die onder andere vier keer per samenkomt waarbij ook minimaal één lid van het bestuur en één van de directie aanwezig zijn, wordt er getracht het contact met de supporters kort en goed te houden.

Ledenraad
10. De Ledenraad van Ajax wordt gekozen uit de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging. De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarbij benoeming voor ten hoogste twee dezelfde periode mogelijk is. Uit haar midden kiest de Ledenraad een voorzitter, telkens voor een periode van drie jaar.
Dit wordt uitgevoerd zoals het hier aanbevolen wordt, 14 december zijn er nieuwe ledenraadsverkiezingen waar 1/3 van de ledenraad wordt herkozen/gekozen. Elk jaar wordt er 1/3 van de ledenraad opnieuw gekozen en ook heeft de ledenraad in voorzitter

11. De Ledenraad moet op afstand uitsluitend de rol van aandeelhouder vervullen, die gelijk is aan de rol van andere grootaandeelhouders. Enkele malen per jaar kan er overleg zijn met de directie om bijgepraat te worden over de voortgang van het beleid.
De belangrijkste taak van de Ledenraad is het aanstellen van het bestuur en als grootaandeelhouder hebben ze grote invloed op de aanstelling van de RvC. Hierbuiten hebben ze slechts een zeer beperkte invloed, waardoor ook deze aanbevelingen wordt nagekomen.

12. De Ledenraad dient niet langer te functioneren als kanaal van de club naar het bestuur van de vereniging/RvC (dat brengt de leden van het bestuur van de vereniging/RvC namelijk in een onmogelijke positie omdat zij de vennootschap slechts zouden moeten controleren en niet besturen). De ereleden moeten terughoudend zijn in hun rol bij de Ledenraad.
De ledenraad dient niet mee als kanaal en het bestuur en RvC controleert de vennootschap die door de directie wordt bestuurt. In zoverre gaat het goed met deze aanbeveling, daarentegen houdt een erelid (Johan Cruijff) zich momenteel niet terughoudend in zijn rol tot de Ledenraad. Of we dat erg moeten vinden is weer wat anders, persoonlijk vindt ik het wel goed dat Cruijff wat meer oud-Ajacieden binnen de verschillende organen van Ajax probeert te krijgen aangezien die er momenteel niet zijn.

Beursnotering
13. De commissie adviseert te onderzoeken op welke wijze de beursnotering van Ajax beëindigd kan worden. Een ‘delisting’ stelt Ajax in staat een nieuwe balans te vinden tussen het zijn van een professionele organisatie en een voetbalvereniging.
Ondanks dat Ajax nog altijd beursgenoteerd is, is deze aanbeveling wel degelijk uitgevoerd omdat er slechts onderzocht moet worden hoe de beursnotering beëindigd kan worden. Aangezien dit (voorlopig nog) te duur bleek is de beursnotering nog niet beëindigd.

Achterban
14. Er dient op te worden toegezien dat alle betrokkenen bij de organisatie (directie, RvC, medewerkers en spelers) zich bewust zijn van het belang van goede aandacht voor supporters, sponsors en ouders van jeugdspelers. Zij vormen immers de basis van het bestaan van de club.
Op enkele incidenten na (die je binnen een grote organisatie altijd houdt) is iedereen zich binnen Ajax bewust van het belang van de goede aandacht voor de achterban.

15. Er moeten door de leden van directie en RvC duidelijke afspraken worden gemaakt over de contacten met sponsors, vertegenwoordigers van supporters en ouders.
16. Communicatie met deze belanghebbenden moet structureel worden ingericht en naar een hoger niveau worden gebracht.
Er zijn momenteel duidelijke afspraken over wie contact onderhoudt met elk deel van de achterban.

Hoofd jeugdopleiding
17. Het hoofd jeugdopleiding dient voor een langere periode te worden benoemd.
18. Het hoofd jeugdopleiding moet meer en/of beter worden ondersteund, zodat hij meer tijd op het veld kan doorbrengen.
19. Er dient gecontroleerd te worden of er voor alle functies binnen de jeugdopleiding goede up to date functieprofielen zijn en of deze bij de betrokken medewerkers bekend zijn.
Jan Olde Riekerink is in 2007 aangesteld als Hoofd jeugdopleiding en staat tot 2013 nog onder contract voor deze functie. En in zoverre ik de gang van zaken op de Toekomst kan beoordelen lijkt er momenteel goed (samen)gewerkt te worden in de jeugdopleiding.

Jeugdtrainers
20. De kwaliteit van de jeugdtrainers dient over de hele linie genomen te worden verbeterd. Trainers moeten worden beoordeeld en afgerekend op de talentontwikkeling.
21. De jeugdtrainers dienen te focussen op het ontwikkelen van de talenten in hun teams en minder bezig te zijn met het resultaat van het elftal als geheel.
22. De jeugdtrainers moeten actief worden ingezet bij jeugdscouting.
Door de gehele jeugdopleiding zijn er veel oud-(Ajax-)profvoetballers actief als jeugdtrainer en worden er naast goede teamprestaties nog altijd bijzondere talenten afgeleverd. Of de jeugdtrainers ook daadwerkelijk beoordeeld worden op de talentontwikkeling of dat er bij de aanstellingen van jeugdtrainers sprake is van vriendjespolitiek kan ik niet goed beoordelen.

Jeugdspelers
23. De contacten met de ouders van jeugdspelers dienen te worden verbeterd. Zij moeten beter voorgelicht en begeleid worden. Ouders moeten worden gezien als partners en niet als tegenstanders.
24. Aanbevolen wordt het invoeren van spelersrapporten met leerpunten, met feedback en een mondelinge of schriftelijke toelichting, alsmede een spelersvolgsysteem.
25. Spelers uit de jeugd die een contract krijgen moeten goed begeleid worden om te voorkomen dat ze in een gat vallen.
In de begeleiding van jeugdspelers en hun ouders worden er nog altijd stappen gemaakt binnen de jeugdopleiding van Ajax en zal dat alsmaar blijven verbeteren.

Organisatie Technische zaken
26. De situatie zoals die zich een aantal keer in de afgelopen tien jaar heeft voorgedaan, waarbij een Technisch Directeur alleen in theorie de direct leidinggevende is van een sterke hoofdtrainer die zijn eigen staf meeneemt en aanstelt, dient te worden voorkomen. Ook de verkeerde volgorde van aanstellen (eerst de hoofdtrainer, daarna de Technisch Directeur) is ongewenst en dient te worden vermeden.
Aangezien er geen Technisch Directeur meer is, en de Algemeen Directeur de nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld is er in ieder geval sprake van de goed volgorde. Alleen dat deze trainer toch weer eigen assistenten (zowel onder Van Basten als onder Jol was hiervan sprake) mee mag nemen is niet de aanbevolen gang van zaken.

27. Kies voor een helder model. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:
-1- Een sterke trainer met bewezen managementkwaliteiten die leiding geeft aan de gehele betaald voetbal afdeling waaronder een hoofd scouting (model Louis van Gaal 1991-1997). In dit model dient de Algemeen Directeur een voetbalachtergrond te hebben.
-2- Een sterke Technisch Directeur met ruime verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de baas is van een goede trainer. Deze trainer is uitsluitend verantwoordelijk voor de training, coaching, opstelling en tactiek van het eerste elftal. In dit model geeft de Technisch Directeur leiding aan de gehele betaald voetbal afdeling en bepaalt hij alle aanstellingen.

Er is de laatste 3 jaar gekozen voor het eerste model, maar die wordt niet goed opgevolgd. Met Marco van Basten werd geen trainer met bewezen managementkwaliteiten aangetrokken en in de persoon van Rik van den Boog is er ook geen Algemeen Directeur met een voetbalachtergrond (tenminste niet in het profvoetbal).
Daarnaast, is mijn mening, dat het 2de model een veel beter oplossing is waarbij er een Technische Directeur voor langere tijd wordt aangesteld. Deze kan dan met een goede lange termijn visie ervoor zorgen dat Ajax stabieler blijft op voetbaltechnisch gebied en niet telkens opnieuw moet beginnen bij de aanstelling van een nieuwe trainer.

28. Leden van de RvC dienen niet betrokken te zijn bij operationeel en/of beleidsmatig voetbaltechnisch overleg. Dat is een zaak van de Technisch Directeur en zijn staf.
Aangezien de trainer en Algemeen Directeur momenteel het technische beleid bepalen, blijkt er duidelijk geen sprake te zijn van betrokkenheid van de RvC op operationeel of beleidsmatig voetbaltechnisch niveau.

29. De hoofdtrainer moet de intentie hebben zich voor langere tijd aan Ajax te binden. Ajax moet bij voorkeur bepalen wie de assistent trainers zijn. Onwenselijk is een situatie waarbij de hoofdtrainer geheel naar eigen goeddunken zijn eigen staf meeneemt en aanstelt.
Zoals beschreven bij punt 26, blijkt er sprake te zijn van trainers die (gedeeltelijk) hun eigen staf mogen aanstellen. Daarnaast is het de vraag of Jol ook daadwerkelijk de intentie heeft om zich voor langere tijd (in mijn ogen minimaal 5 jaar) aan Ajax te verbinden, hij heeft zelfs al met een vertrek gedreigd aan het begin van dit seizoen.

30. De functie van Technisch Adviseur in relatie tot het eerste elftal dient te worden afgeschaft.
Er is binnen Ajax duidelijk geen Technische Adviseur meer aanwezig.

31. Bij de selectie van het nieuwe hoofd van de medische staf moeten leiderschapkwaliteiten mede betrokken worden. Een goede samenwerking met de medische staf op de Toekomst dient te worden gewaarborgd.
Binnen de medische staf, onder leiding van clubarts Edwin Goedhart, wordt er goed samengewerkt en heeft Ajax nog 2 artsen en een masseur/pedicure in dienst en heeft elk team minimaal 1 fysiotherapeut.

Scouting
32. Er dient een kwalitatief hoogwaardige hoofd scouting te worden aangesteld. De scouting moet tegenwicht bieden aan de invloed van makelaars en zaakwaarnemers.
In de persoon van Hans van der Zee, die gevormd is door Piet de Visser en Guus Hiddink, heeft Ajax momenteel een goede hoofd scouting in dienst. Van der Zee heeft de jeugdopleiding van Ajax doorlopen, maar is niet doorgebroken in het betaald voetbal. Hij is sinds 1996 actief in de eredivisie en sinds 2001 internationaal scout, eerst bij PSV en sinds 2007 bij Ajax. Hij moet in staat worden geacht om tegenwicht te bieden aan zaakwaarnemers en makelaars.

33. Scouts moeten gericht naar spelers zoeken voor specifieke posities waarvoor naar verwachting op termijn een vacature zal ontstaan, of inmiddels is ontstaan. Dit is een continu proces.
Wellicht dat scouts met dit proces bezig zijn, maar hier wordt geen gebruikt van gemaakt. Met de koop van Oleguer en Cvitanich werden er geprobeerd gerichte aankopen te doen, maar door de komst van eerst Wielaert en Pantelic en daarna Ooijer, Mido en El Hamdaoui is hier niet veel gebruik van gemaakt. Lodeiro lijkt een goed gescoute speler te zijn, maar wel voor een positie waar Ajax al vele spelers heeft of had (De Jong, Eriksen, Sarpong, Aissati)

34. Er dient een goede terugkoppeling naar het hoofd scouting plaats te vinden over de vervolgstappen die op basis van scoutingadviezen en -rapporten zijn gezet.
Dit is een aanbeveling voor de interne communicatie, en daarom moeilijk te beoordelen, maar omdat er weinig van de scouting gebruik wordt gemaakt door de huidige technische beleidsbepalers is het zeer de vraag of er een goede terugkoppeling plaats vindt.

Eerste Elftal
35. De spelers van het eerste elftal moeten voor het grootste gedeelte uit de eigen opleiding komen. Spelers die worden aangetrokken moeten bepalende/dragende spelers zijn of jonge talentvolle spelers. Het aantrekken van spelers voor de breedte belemmert doorstroming van de eigen jeugd en moet worden vermeden.
Er staan momenteel 23 van buitenaf aangetrokken spelers onder contract bij Ajax. Daarvan zijn er 5 spelers (Enoh, Eriksen, Boilesen, Bodul en Suk) niet door Ajax opgeleid, maar voor slechts een opleidingsvergoeding naar Ajax gehaald en kunnen onder jonge talentvolle aankopen geschaard worden. Van de 18 andere aangetrokken spelers kunnen er 3 (De Zeeuw, El Hamdaoui en Suárez) rekenen op een basisplaats. Daarnaast maken Verhoeven, Ooijer, Lindgren, Sulejmani en Mido wekelijks deel uit van de wedstrijdselectie en kunnen bepalende/dragende spelers genoemd worden. Lodeiro is langdurig geblesseerd, maar zou van toegevoegde waarde kunnen zijn. De overige 9 spelers (Graafland, Bruno Silva, Wielaert, Oleguer, Atouba, Sno, Tainio, Aissati, Cvitanich) worden al overbodig gevonden of slechts sporadisch gebruikt, belemmeren de doorstroming van de eigen jeugd en bezorgen Ajax een uitpuilend salarishuis. Daarnaast kunnen er vraagtekens worden gezet of er spelers als Verhoeven, Ooijer en Mido gecontracteerd moeten worden als je bij voorbaat weet dat ze niet direct in de basis zullen staan en hun plekje op de bank dan ook door een jeugdspeler of een aankoop met meer toekomst ingevuld kan worden. Kort gezegd is er momenteel duidelijk sprake van een belemmerende doorstroming van de eigen jeugd en zijn bij lange na niet alle aankopen bepalende, dragende of talentvolle spelers.

36. Aankopen moeten plaatsvinden op de voorgeschreven wijze (conform de schriftelijk vastgelegde procedure) via het hoofd scouting, uitsluitend na een positief advies, en met instemming van de technisch eindverantwoordelijke.
Zoals bij punt 6 aangegeven lijkt er niet altijd sprake te zijn van een positief advies van de hoofd scouting. En de meeste aankopen worden niet via een vastgestelde procedure gedaan, maar op aandringen van de hoofdtrainer.

37. Ook bij oudere internationaal gelouterde spelers met een in het verleden opgebouwde status verdient het aanbeveling dat zij voor hun komst in een aantal wedstrijden worden beoordeeld. Dit om te beoordelen of de veronderstelde kwaliteiten, ook fysiek, nog in voldoende mate aanwezig zijn om bij Ajax de gewenste rol van betekenis te kunnen spelen.
Het aantrekken van onder andere Mido en Atouba staan waarschijnlijk symbool voor het niet beoordelen van kwaliteiten van de internationaal gelouterde spelers. Aangezien deze spelers maanden nodig hadden om fit te geraken en het nog steeds niet zijn.

38. De plannen om met het eerste en tweede team op de Toekomst te gaan trainen worden toegejuicht.
Er wordt momenteel door alle teams op de Toekomst getraind.

Samengevat worden zo’n 28 aanbevelingen goed tot redelijk goed opgevolgd en zo’n 10 aanbevelingen dus niet of niet volledig. Dit zijn aanbevelingen op het gebied van organisatiestructuur (geen voetbal in de organisatie, en vraagtekens over het gekozen model), scouting (wordt er überhaupt enigerlei gebruik gemaakt van de scouting?) en het voetbaltechnische beleid (te veel (dure) aangetrokken spelers met een beperkte bijdrage of toekomst). Logischer wijs kun je dus concluderen dat Cruijff toch behoorlijk gelijk heeft aangezien met name de interne organisatie en het gevoerde technische beleid de belangrijkste onderdelen zijn in een voetbalclub.

Wie kunnen er verantwoordelijk gehouden worden voor het niet nakomen van de aanbevelingen uit het rapport Coronel? Allereerst de naamgever van het rapport, Uri Coronel, zelf. Hij was de eerste die na het rapport werd aangesteld, en heeft als voorzitter van RvC een toezichthoudende en controlerende functie. In die hoedanigheid heeft hij de mogelijkheid gehad om er voor te zorgen dat zijn rapport de leidraad zou worden, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Daarnaast kan Henri van der Aat, die als interim Algemeen Directeur Marco van Basten aanstelde, verantwoordelijk worden gehouden voor 35 slecht geïnvesteerde miljoenen door de trainer destijds. Ook als Commercieel Directeur voegt van der Aat niet veel toe aan Ajax. Rik van den Boog zorgt er in iedere geval voor dat Jol niet zo’n absurde bedragen mag uitgeven, maar geeft hem wel de vrijheid om de een na de andere oude, transfervrije speler onder contract zetten.

En als laatste is Jol verantwoordelijk voor de huidige prestaties van het eerste elftal. Hij heeft de vrijheid gekregen om de spelersgroep naar eigen inzicht samen te stellen (dankzij het gekozen model uit aanbeveling 27), maar weet hiermee niet goed te presteren. Dit wijdt hij aan het gebrek aan geld en de aankopen die hij daarmee had kunnen doen (bijvoorbeeld buitenspelers), maar dat is niet terecht, aangezien hij zelf de spelersgroep samenstelt en niet een Technisch Directeur zijn de matige prestaties volledig op zijn conto te schrijven.

Naar mijn mening zouden de verschillende organen binnen Ajax elk voor minimaal een derde uit mensen moeten bestaan met een voetbalachtergrond bij voorkeur een Ajax achtergrond. Van de 24-hoofdige ledenraad zouden er dus minimaal 8 een voetbalachtergrond moeten hebben, en van het bestuur minimaal één (het liefst de voorzitter natuurlijk). In de Raad van Commissarissen zou er naast het bestuur ook nog één commissaris een voetbalverleden moeten hebben. Bovendien is het een ‘must’ dat de directie één ervaren man uit het profvoetbal heeft en Ajax daardoor niet als bedrijf maar als voetbalclub wordt geleid. Bij voorkeur zal de directie een Technische Directeur hebben die de intentie heeft om zich meerdere jaren aan Ajax te verbinden in die functie. Hij heeft een Ajax-visie en is verantwoordelijk voor het lange termijn beleid waarmee hij ervoor zorgt dat Ajax weer structureel tot de top gaat behoren en slechts incidenteel een minder seizoen zal hebben en nooit zes op een rij.

Hoe krijgen we het voetbal terug in Ajax?
Te beginnen met de ledenraad waar er 14 december acht nieuwe raadsleden worden gekozen. Dit zouden acht oud-ajacieden moeten zijn. Daarna kan de ledenraad het vertrek eisen van Uri Coronel en een (Ajax-)voetbalman als voorzitter aanstellen. Lijkt mij een uitstekende functie voor Johan Cruijff, aangezien hij geen ervaring hoeft te hebben als leidinggevende en slechts een toezichthoudende functie heeft, kan hij de directie van advies voorzien. In de directie mag van mij de functie van Commercieel Directeur geschrapt worden en hier een Technisch Directeur voor in de plaats komen.

Louis van Gaal zou de ideale man zijn om Technisch Directeur te worden, maar dat lijkt onhaalbaar te zijn. Blijven in mijn ogen twee geschikt kandidaten over, namelijk Guus Hiddink en Danny Blind. Guus Hiddink is zeer ervaren, heeft een duidelijke visie en een sterke persoonlijkheid. Danny Blind heeft als voordeel dat hij een Ajax-verleden heeft en met zijn relatief jonge leeftijd nog jaren Technisch Directeur zou kunnen zijn. Rik van den Boog krijgt het voordeel van de twijfel en mag van mij voorlopig aanblijven als Algemeen Directeur.

Als Martin Jol zich in deze nieuwe situatie zou kunnen vinden kan hij aanblijven als trainer, maar waarschijnlijker is dat hij dan het komende seizoen geen trainer meer is van Ajax. Frank Rijkaard en in de toekomst Frank de Boer zijn in mijn ogen geschikte personen om dan trainer te worden bij Ajax.
 

Forum: Ajax: Seizoen 2023/24
Log in met Facebook en/of Twitter en praat direct mee! Klik hier!

Deel dit artikel:
WhatsApp
Facebook
Twitter
Geschreven door:
Foto van Peter van Remmen

Peter van Remmen

Mede-oprichter van Ajaxinside.nl. Ajacied sinds ik mij kan heugen, stond in 1996 als klein jochie al op het Leidseplein. Naast beheerder ook de hoofdredacteur van Ajaxinside.nl.